خدمات و زمینه های فعالیت شرکت معین دام یزد

تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.

قطعه بندی، بسته بندی، فرآوری و انجماد گوشت

قطعه بندی، بسته بندی، فرآوری و انجماد گوشت

این شرکت همواره کوشیده است جزو پیشگامان صنعت بسته بندی در کشور باشد، لذا با بهره گیری از ایده های نو و با به کارگیری دستگاه های جدید و کیفیت بالای محصولات همواره با حمایت اداره کل دامپزشکی توانسته است فعالیت های گسترده خود را در سطح کشور ارتقاء دهد.