کشتار صنعتی اتوماتیک دام سنگین

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ظرفیت کشتار دام آن در هر شیفت کاری 2 هزار و 400 دام سبک و 220 دام سنگین است