تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.